X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Socket 478 for Intel® new 0.13 micron-process Pentium® 4 processor
  2. Supports FSB 533/400 MHz
  3. Superb bandwidth AGP 8X graphic interface
  4. World leading DDR 333 memory support
  5. Provides 6 high speed USB2.0 ports
  6. Supports Ultra ATA 133/100 IDE devices
  7. Integrated high quality 6-channel AC97 audio with S/P-DIF OUT function
  8. GIGABYTE unique EZ-Fix AGP slot