X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [R4.31]
   441,85 MB
   2015/08/25
   Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA Driver in English edition)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [R3.75]
   395,93 MB
   2013/10/01
   Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5.10.0.5010]
   29,87 MB
   2006/10/03
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel INF installation

   OS: Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   [10.1.2.9]
   2,76 MB
   2015/09/17
   Intel Management Engine Interface

   OS: Windows 10 64bit
   [11.0.0.1158]
   21,02 MB
   2015/09/17
   Intel Management Engine Interface

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9.5.15.1730]
   57,56 MB
   2013/10/01
   Intel INF installation

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9.3.2.1015]
   4,65 MB
   2013/10/01
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel LAN driver

   OS: Windows 10 64bit
   [20.2]
   119,00 MB
   2015/09/17
   Intel LAN Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [18.5]
   75,68 MB
   2013/10/01
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows 10 64bit
   [4.3.0.1198]
   0,59 MB
   2015/10/26
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows 10 32bit
   [4.3.0.1198]
   0,53 MB
   2015/10/26
   Marvell Preinstall Driver
   (Note) Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [1.2.0.1047]
   0,41 MB
   2015/08/11
   Marvell SATA Controller Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [1.0.0.1071]
   1,33 MB
   2015/08/11
   Intel Rapid Storage Technology enterprise ( Intel RSTe )

   OS: Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   [4.3.0.1219]
   20,78 MB
   2015/07/21
   Hot fix
   (Note) After installed Intel Rapid Storage Technology driver, please install Hot fix.


   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [1.0.0.1]
   3,33 MB
   2013/10/01
   Intel Rapid Storage Technology with Smart Response support (need to update latest BIOS first)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [12.8.0.1016]
   16,14 MB
   2013/10/01
   Intel Rapid Storage Technology enterprise ( Intel RSTe )

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [3.8.0.1108]
   19,98 MB
   2013/09/27
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit
   [3.8.0.1106]
   0,59 MB
   2013/09/26
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit
   [3.8.0.1106]
   0,52 MB
   2013/09/26
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows Vista 64bit,Windows 7 64bit
   [3.8.0.1108]
   0,61 MB
   2013/09/26
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows Vista 32bit,Windows 7 32bit
   [3.8.0.1108]
   0,54 MB
   2013/09/26
   Marvell SATA Controller Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.2.0.1020]
   1,17 MB
   2013/09/23
   Marvell Storage Utility


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [4.1.0.1921]
   41,11 MB
   2013/09/23
   Marvell Preinstall Driver
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [1.2.0.1020]
   0,77 MB
   2013/09/23
   Marvell Preinstall Driver
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.2.0.1020]
   0,39 MB
   2013/09/23
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Fresco USB 3.0 driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [3.5.100.0]
   5,54 MB
   2013/10/01
  • WLAN+BT
   WLAN+BT
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Wi-Fi Share

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.0.5.2]
   3,26 MB
   2013/01/09
   BT Driver

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [8.0.0.206]
   182,61 MB
   2012/09/18
   WLAN Driver

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [10.0.0.75]
   34,46 MB
   2012/09/18
   Atheros Bluetooth Driver

   OS: Windows 7 32bit
   [7.4.0.98]
   173,60 MB
   2011/11/14
   Atheros Bluetooth Driver

   OS: Windows 7 64bit
   [7.4.0.98]
   173,60 MB
   2011/11/14
   Atheros Bluetooth Driver

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [7.3.0.135]
   140,03 MB
   2011/11/14
   Atheros Bluetooth Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [7.3.0.130]
   107,48 MB
   2011/11/14
   Atheros WLAN Driver

   OS: Windows 7 32bit
   [9.2.0.458]
   16,29 MB
   2011/11/11
   Atheros WLAN Driver

   OS: Windows 7 64bit
   [9.2.0.458]
   16,29 MB
   2011/11/11
   Atheros WLAN Driver

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [9.2.0.458]
   16,30 MB
   2011/11/11
   Atheros WLAN Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [9.2.0.458]
   29,15 MB
   2011/11/11
 • BIOS(+4)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F12f
   3,66 MB
   2013/10/29
   1. Beta BIOS
   2. Support IVB-E CPU
   (Note) Please update @BIOS to ver.2.33 and be sure to reflash this BIOS through @BIOS ver2.33.
   (Note) To Support IVB-E CPU, the Intel driver must be updated in advanced.
   (Note) 3D BIOS will be no longer support after updating this BIOS.
   F11w
   3,57 MB
   2012/11/16
   1. Beta BIOS
   2. Add iRST v11.6 with Smart Response support
   F10
   3,38 MB
   2012/02/22
   1. Update CPU Microcode (improve system stability)
   F9
   3,38 MB
   2012/02/07
   1. Improve USB Mouse compatibility
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   GIGABYTE Smart Switch

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   B14.0916.1
   9,19 MB
   2014/11/25
   @BIOS
   (Note) Support Intel X79 chipset motherboards.


   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   2.33
   5,17 MB
   2012/09/12
   Smart Recovery2
   (Note) Support Intel X79 chipset motherboards.


   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.0913.1
   52,81 MB
   2012/09/11
   Easy Tune6
   (Note) Support Intel X79 chipset motherboards.
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune6 and GWUM Tools before install this.


   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.0924.2
   58,55 MB
   2012/09/10
   DMI Viewer
   (Note) Support Intel X79 chipset motherboards.


   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.0314.1
   3,46 MB
   2012/09/10
   Facewizard
   (Note) Support Intel X79 chipset motherboards.


   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.0904.1
   3,89 MB
   2012/09/10
   Q-Share
   (Note) Support Intel X79 chipset motherboards.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   1.2
   3,79 MB
   2012/08/10
   Update Manager
   (Note) Support Intel X79 chipset motherboards.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1113.1
   3,82 MB
   2012/08/10
   3TB+ Unlock
   (Note) Support Intel X79 chipset motherboards.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B11.0919.1
   6,78 MB
   2012/08/10
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,03 MB
   2012/02/24
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+8)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   49,52 MB
   2015/01/13
   Tiếng Anh
   1001
   39,12 MB
   2015/01/13
   Tiếng Trung Quốc
   1001
   45,73 MB
   2015/01/13
   Nhật Bản
   1001
   39,71 MB
   2015/01/13
   Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tiếng Trung Quốc, Thái, Trung Quốc truyền thống, Việt Nam
   12,15 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ
   18,60 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Trung Quốc truyền thống
   1.0
   3,07 MB
   2011/11/18
   GC-WIFI
   Installation Guide
   Nhật Bản
   1.0
   3,16 MB
   2011/11/18
   GC-WIFI
   Installation Guide
 • Accessory Lists
CPU hỗ trợ
FAQ
Driver / Software / OS