X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Supports Pentium® 4 Processor with HT Technology
  2. Enhance system performance with DDR 333 memory
  3. Provides 6 USB 2.0 ports for high-speed connectivity
  4. Integrated high quality 6-channel AC’97 audio
  5. GIGABYTE unique Anti-Burn™ design
  6. GIGABYTE unique crack-proof IDE and Floppy connector design