• دانلودها
 • پردازنده های پشتیبانی شده
 • دفترچه
 • لیست پشتیبانی
 • پرسش و پاسخ
Online Support
دانلودها
پردازنده های پشتیبانی شده
لیست پشتیبانی
دفترچه
لیست پشتیبانی حافظه
پرسش و پاسخ
از نزدیکترین سرور نزدیک به خود دانلود نمایید - آسیا ، چین ، امریکا شمالی ، اروپا ، روسیه
شما نیاز دارید فایل های PDF را مشاهده کنید با ...Acrobat Reader
دانلودها
درایور سیستم عامل:
All
ابزار سیستم عامل:
All
  • Audio
   Audio
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Realtek HD Audio Driver

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [R4.31]
   4‎41/85 MB
   1‎394/06/03
   Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip ‏(Including Microsoft UAA Driver in English edition)‏

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [R3.75]
   3‎15/12 MB
   1‎392/07/29
   Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip ‏(Including Microsoft UAA Driver in English edition)‏

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [R2.70]
   1‎09/88 MB
   1‎391/05/04
   Microsoft UAA ‏(Universal Audio Architecture)‏ Bus driver ‏(Full Multi-language version )‏

   سیستم عامل: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5‎.10.0.5010]
   2‎9/87 MB
   1‎385/07/11
  • Chipset
   Chipset
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel Management Engine Interface

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [1‎1.0.0.1158]
   2‎1/02 MB
   1‎394/06/26
   Intel INF installation

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [1‎0.1.1.8]
   2‎/67 MB
   1‎394/04/16
   Intel Management Engine Interface

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9‎.5.15.1730]
   5‎7/28 MB
   1‎392/09/05
   Intel INF installation

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9‎.4.0.1027]
   1‎/24 MB
   1‎392/09/05
  • LAN
   LAN
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel LAN driver

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [2‎0.2]
   1‎19/00 MB
   1‎394/06/26
   Atheros LAN driver

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [2‎.1.0.21]
   2‎/90 MB
   1‎392/09/05
   Intel LAN Driver

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [1‎8.5]
   4‎4/56 MB
   1‎392/07/29
   Intel LAN Driver

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1‎7.2]
   7‎5/83 MB
   1‎391/06/30
  • SATA RAID/AHCI
   SATA RAID/AHCI
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Marvell Preinstall Driver
   ‏(Note)‏ Windows setup to read from USB thumb drive.

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [1‎.2.0.1047]
   0‎/41 MB
   1‎394/05/20
   Marvell SATA Controller Driver

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [1‎.0.0.1071]
   1‎/33 MB
   1‎394/05/20
   Intel® Rapid Storage Technology


   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1‎2.8.0.1016]
   1‎4/04 MB
   1‎392/09/05
   Intel SATA Preinstall driver
   ‏(For AHCI / RAID Mode)‏
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [1‎2.8.0.1016]
   0‎/43 MB
   1‎392/09/05
   Intel SATA Preinstall driver
   ‏(For AHCI / RAID Mode)‏
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   سیستم عامل: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [1‎2.8.0.1016]
   0‎/40 MB
   1‎392/09/05
   Marvell Preinstall Driver
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [1‎.2.0.1035]
   0‎/45 MB
   1‎392/07/26
   Marvell SATA Controller Driver

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [1‎.0.0.1062]
   1‎/31 MB
   1‎392/07/26
   Marvell Storage Utility

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [4‎.1.0.2022]
   4‎1/48 MB
   1‎392/07/26
   Hot fix
   ‏(Note)‏ After installed IRST driver, please install Hot fix.


   سیستم عامل: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [1‎.0.0.1]
   2‎/68 MB
   1‎391/09/06
   Marvell Preinstall Driver
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   سیستم عامل: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1‎.2.0.1020]
   0‎/42 MB
   1‎391/07/13
   Marvell Preinstall Driver
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [1‎.2.0.1020]
   0‎/44 MB
   1‎391/07/13
   Marvell Storage Utility

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [4‎.1.0.2013]
   4‎2/35 MB
   1‎391/07/12
   Marvell SATA Controller Driver


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1‎.2.0.1020]
   1‎/28 MB
   1‎391/07/12
   Intel SATA Preinstall driver
   ‏(For AHCI / RAID Mode)‏
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   سیستم عامل: Windows XP 64bit
   [1‎1.1.0.1006]
   0‎/39 MB
   1‎391/03/10
   Intel SATA Preinstall driver
   ‏(For AHCI / RAID Mode)‏
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   سیستم عامل: Windows XP 32bit
   [1‎1.1.0.1006]
   0‎/37 MB
   1‎391/03/10
   Intel® Rapid Storage Technology


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [1‎1.1.0.1006]
   1‎0/62 MB
   1‎391/03/10
  • USB 3.0
   USB 3.0
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Etron USB 3.0 Driver

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1‎.0.0.118]
   1‎1/31 MB
   1‎392/09/05
   VIA USB 3.0 Driver

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [4‎.20]
   1‎4/89 MB
   1‎392/07/29
   VIA USB 3.0 Driver

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [6‎.1.7600.2108]
   1‎5/22 MB
   1‎392/05/31
   Intel USB 3.0 Driver

   سیستم عامل: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1‎.0.5.235]
   9‎/11 MB
   1‎391/04/22
  • VGA
   VGA
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel VGA Driver ‏(for Ivy Bridge CPU)‏

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [1‎5.33.8.3345]
   7‎2/50 MB
   1‎392/09/05
   Intel VGA Driver ‏(for Ivy Bridge CPU)‏

   سیستم عامل: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [1‎5.33.8.3345]
   4‎0/95 MB
   1‎392/09/05
   Intel VGA Driver ‏(for Sandy Bridge CPU)‏

   سیستم عامل: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [1‎5.28.20.3347]
   7‎2/37 MB
   1‎392/09/04
   Intel VGA Driver ‏(for Sandy Bridge CPU)‏

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [1‎5.28.20.3347]
   8‎8/68 MB
   1‎392/09/04
   Intel VGA Driver

   سیستم عامل: Windows XP 64bit
   [6‎.14.10.5406]
   1‎7/08 MB
   1‎391/03/10
   Intel VGA Driver

   سیستم عامل: Windows XP 32bit
   [6‎.14.10.5406]
   1‎3/29 MB
   1‎391/03/10
  • WLAN+BT
   WLAN+BT
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   BT Driver

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [1‎0.0.1.2]
   9‎/78 MB
   1‎394/06/12
   WLAN Driver

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [1‎0.0.324]
   6‎7/90 MB
   1‎394/06/12
   WLAN Driver

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [1‎0.0.0.263]
   4‎0/75 MB
   1‎392/08/29
   BT Driver

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [8‎.0.1.305]
   1‎92/45 MB
   1‎392/08/29
   Wi-Fi Share

   سیستم عامل: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1‎.0.5.2]
   3‎/26 MB
   1‎391/10/20
   WLAN+BT Driver

   سیستم عامل: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [WIFI:10.0.0.67
   BT:7.4.0.14]
   1‎41/33 MB
   1‎391/07/11
   BT Driver

   سیستم عامل: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [8‎.0.0.204]
   1‎82/94 MB
   1‎391/06/28
   WLAN Driver

   سیستم عامل: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [1‎0.0.0.75]
   3‎4/46 MB
   1‎391/06/28
 • BIOS‏(+5)‏
  • نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   F5
   3‎/74 MB
   1‎391/09/02
   1. Enhance USB 3.0 compatibility
   F4
   3‎/74 MB
   1‎391/06/08
   1. Support CPU PWM Switch Rate option
   F3
   3‎/74 MB
   1‎391/05/30
   1. Improve EZ Smart Response compatibility
   F2
   3‎/74 MB
   1‎391/05/25
   1. Improve system compatibility
   F1
   3‎/74 MB
   1‎391/05/23
   1. First Release
  • توضیحات
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   GIGABYTE Smart Switch

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   B14.0916.1
   9‎/19 MB
   1‎393/09/04
   Lucidlogix VIRTU MVP
   ‏(Note)‏ Support Intel 7 series and AMD FM2 series motherboards.‏(support may vary by model)‏

   * This version is tend to support Windows 7/8. Please visit Lucid official website for MVP 2.0 which supports Windows 8.1 support. http://lucidlogix.com/products/virtu-mvp-2-0-for-windows/

   * How to use Lucidlogix VIRTU MVP?...more


   سیستم عامل: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   2‎.1.227
   1‎4/42 MB
   1‎392/10/09
   Cloud Station ‏(Intel 7 series & GC-WB867D-I)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel 7 series & GC-WB867D-I. ‏(support may vary by model)‏


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.1203.1
   1‎3/21 MB
   1‎392/09/12
   @BIOS ‏(Intel 6/7 series)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel 6/7 series motherboards ‏(support may vary by model)‏.


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.0902.1
   5‎/17 MB
   1‎392/06/11
   Xpress Recovery2
   1. Support Intel Socket 1366 / 1155 / 1156, X38 / X48 / X58 / G45 / G31 / G33 / G43 / P45 / P43 / P35 / 965 / 946 / 945 chipset & AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB ‏(support may vary by model)‏.
   2. This file is in an image format, after download please burn the image into a CD for use.
   3. After updating to latest version, please use this latest version Xpress Recovery2 to back up your files.

   سیستم عامل: Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   1‎.01.121029
   1‎3/38 MB
   1‎391/09/03
   Easy Tune6 ‏(Intel)‏
   ‏(Note)‏ Please remove current/ earlier version of EasyTune6 and GWUM Tools before install this.


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1122.1
   4‎2/59 MB
   1‎391/09/02
   EZ Setup ‏(Intel 7 series)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel 7 series motherboards.‏(support may vary by model)‏


   سیستم عامل: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1121.1
   4‎9/74 MB
   1‎391/09/01
   OC touch
   ‏(Note)‏ Only support GA-Z77X-UP7.


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.0820.1
   3‎/35 MB
   1‎391/07/21
   USB Blocker
   ‏(Note)‏ Support Intel H61/B75/Z77/H77 series and AMD FM2/FM1/900 series motherboards.‏(support may vary by model)‏


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.0921.1
   9‎/18 MB
   1‎391/07/04
   DMI Viewer
   ‏(Note)‏ Support Intel 6/7 series motherboards.‏(support may vary by model)‏


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.0314.1
   3‎/43 MB
   1‎391/06/28
   Intel® Smart Connect Technology
   ‏(Note)‏ Support Intel 7 series motherboards.‏(support may vary by model)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel
   GA-H61MA-D2V ‏(rev. 2.0/2.1)‏
   GA-H61MA-D3V ‏(rev. 2.0/2.1)‏
   GA-H61M-S2PV ‏(rev. 2.0/2.1/2.2)‏
   GA-H61M-DS2 ‏(rev. 2.0/2.1/2.2/3.0)‏
   GA-H61M-S2P ‏(rev. 2.0/2.1/3.0)‏
   GA-P61A-D3 ‏(rev. 2.0)‏
   GA-H61M-DS2V ‏(rev. 2.0/2.1)‏
   GA-H61M-DS2H ‏(rev. 2.0/2.1)‏
   GA-H61M-S1 ‏(rev. 2.0/2.1/2.2)‏
   GA-H61-S3 ‏(rev. 2.0)‏
   GA-P61-S3 ‏(rev. 2.0)‏
   GA-H61M-HD2 ‏(rev. 1.0)‏
   GA-H61M-S2PH ‏(rev. 1.0)‏
   GA-H61M-DS2 DVI ‏(rev. 1.0)‏
   GA-H61M-DS2 HDMI ‏(rev. 1.0)‏ motherboards.


   سیستم عامل: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   3‎.0.41.1571
   1‎6/25 MB
   1‎391/06/13
   3D Power ‏(Intel 7 series)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel 7 series motherboards.‏(support may vary by model)‏
   ‏(Note)‏ Please update the latest BIOS version


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.0619.1
   3‎8/03 MB
   1‎391/03/30
   GIGABYTE TweakLauncher
   GIGABYTE TweakLauncher
   ‏(Note)‏ Support Intel 7 series motherboards.‏(support may vary by model)‏


   سیستم عامل: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.0426.1
   5‎/69 MB
   1‎391/02/07
   LAN Optimizer ‏(Atheros - Intel 7 series)‏
   ‏(Note)‏ Support Intel 7 series motherboards with Atheros LAN chip


   سیستم عامل: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   1‎.0.0.32
   4‎/20 MB
   1‎391/01/10
   Intel® Rapid Start Technology
   ‏(Note)‏ Support Intel 7 series motherboards.‏(support may vary by model)‏   سیستم عامل: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   1‎.0.0.1022
   1‎/47 MB
   1‎391/01/10
   Disk Mode Switch
   ‏(Note)‏ Support GIGABYTE Z77/H77/B75/Z68/P67/H67/H61 series motherboards.‏(support may vary by model)‏


   سیستم عامل: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   1‎.1.0.1
   0‎/95 MB
   1‎390/12/23
 • لیست پشتیبانی
 • لیست پشتیبانی‏(+1)‏
  • نام فایل
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   لیست پشتیبانی حافظه
   0‎/04 MB
   1‎391/08/08
 • دفترچه
 • دفترچه‏(+9)‏
  • زبان
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   Traditional Chinese
   1‎001
   4‎0/47 MB
   1‎392/08/07
   English
   1‎001
   3‎8/46 MB
   1‎392/08/07
   Japanese
   1‎001
   3‎9/18 MB
   1‎391/11/05
   Traditional Chinese
   1‎/12 MB
   1‎391/10/21
   Lucidlogix VIRTU MVP manual
   English
   0‎/99 MB
   1‎391/10/21
   Lucidlogix VIRTU MVP manual
   Korean
   1‎001
   3‎8/62 MB
   1‎391/07/04
   Simplified Chinese
   1‎001
   4‎0/50 MB
   1‎391/06/17
   Arabic, English, Indonesian, Japanese, Korean, Simplified Chinese, Thai, Traditional Chinese, Vietnamese
   1‎2/15 MB
   1‎391/05/15
   Installation Guidebook
   Czech, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish
   1‎8/60 MB
   1‎391/05/15
   Installation Guidebook
پردازنده های پشتیبانی شده
پرسش و پاسخ