• دانلودها
 • پردازنده های پشتیبانی شده
 • دفترچه
 • لیست پشتیبانی
 • پرسش و پاسخ
Online Support
دانلودها
پردازنده های پشتیبانی شده
لیست پشتیبانی
دفترچه
لیست پشتیبانی حافظه
پرسش و پاسخ
از نزدیکترین سرور نزدیک به خود دانلود نمایید - آسیا ، چین ، امریکا شمالی ، اروپا ، روسیه
شما نیاز دارید فایل های PDF را مشاهده کنید با ...Acrobat Reader
دانلودها
درایور سیستم عامل:
All
ابزار سیستم عامل:
All
  • Audio
   Audio
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Realtek HD Audio Driver

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [R4.31]
   4‎41/85 MB
   1‎394/06/03
   Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip ‏(Including Microsoft UAA Driver in English edition)‏

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [R3.75]
   3‎95/93 MB
   1‎392/07/09
   Microsoft UAA ‏(Universal Audio Architecture)‏ Bus driver ‏(Full Multi-language version )‏

   سیستم عامل: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5‎.10.0.5010]
   2‎9/87 MB
   1‎385/07/11
  • Chipset
   Chipset
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel INF installation

   سیستم عامل: Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   [1‎0.1.2.9]
   2‎/76 MB
   1‎394/06/26
   Intel Management Engine Interface

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [1‎1.0.0.1158]
   2‎1/02 MB
   1‎394/06/26
   Intel Management Engine Interface

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9‎.5.15.1730]
   5‎7/56 MB
   1‎392/07/09
   Intel INF installation

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9‎.3.2.1015]
   4‎/65 MB
   1‎392/07/09
  • LAN
   LAN
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel LAN driver

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [2‎0.2]
   1‎19/00 MB
   1‎394/06/26
   Intel LAN Driver

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1‎8.5]
   7‎5/68 MB
   1‎392/07/09
  • SATA RAID/AHCI
   SATA RAID/AHCI
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel SATA Preinstall driver
   ‏(For AHCI / RAID Mode)‏
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [4‎.3.0.1198]
   0‎/59 MB
   1‎394/08/04
   Intel SATA Preinstall driver
   ‏(For AHCI / RAID Mode)‏
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   سیستم عامل: Windows 10 32bit
   [4‎.3.0.1198]
   0‎/53 MB
   1‎394/08/04
   Marvell Preinstall Driver
   ‏(Note)‏ Windows setup to read from USB thumb drive.

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [1‎.2.0.1047]
   0‎/41 MB
   1‎394/05/20
   Marvell SATA Controller Driver

   سیستم عامل: Windows 10 64bit
   [1‎.0.0.1071]
   1‎/33 MB
   1‎394/05/20
   Intel Rapid Storage Technology enterprise ‏( Intel RSTe )‏

   سیستم عامل: Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   [4‎.3.0.1219]
   2‎0/78 MB
   1‎394/04/30
   Hot fix
   ‏(Note)‏ After installed Intel Rapid Storage Technology driver, please install Hot fix.


   سیستم عامل: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [1‎.0.0.1]
   3‎/33 MB
   1‎392/07/09
   Intel Rapid Storage Technology with Smart Response support ‏(need to update latest BIOS first)‏

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1‎2.8.0.1016]
   1‎6/14 MB
   1‎392/07/09
   Intel Rapid Storage Technology enterprise ‏( Intel RSTe )‏

   سیستم عامل: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [3‎.8.0.1108]
   1‎9/98 MB
   1‎392/07/05
   Intel SATA Preinstall driver
   ‏(For AHCI / RAID Mode)‏
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit
   [3‎.8.0.1106]
   0‎/59 MB
   1‎392/07/04
   Intel SATA Preinstall driver
   ‏(For AHCI / RAID Mode)‏
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   سیستم عامل: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit
   [3‎.8.0.1106]
   0‎/52 MB
   1‎392/07/04
   Intel SATA Preinstall driver
   ‏(For AHCI / RAID Mode)‏
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   سیستم عامل: Windows Vista 64bit,Windows 7 64bit
   [3‎.8.0.1108]
   0‎/61 MB
   1‎392/07/04
   Intel SATA Preinstall driver
   ‏(For AHCI / RAID Mode)‏
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   سیستم عامل: Windows Vista 32bit,Windows 7 32bit
   [3‎.8.0.1108]
   0‎/54 MB
   1‎392/07/04
   Marvell SATA Controller Driver

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1‎.2.0.1020]
   1‎/17 MB
   1‎392/07/01
   Marvell Storage Utility


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [4‎.1.0.1921]
   4‎1/11 MB
   1‎392/07/01
   Marvell Preinstall Driver
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [1‎.2.0.1020]
   0‎/77 MB
   1‎392/07/01
   Marvell Preinstall Driver
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1‎.2.0.1020]
   0‎/39 MB
   1‎392/07/01
  • USB 3.0
   USB 3.0
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Fresco USB 3.0 driver

   سیستم عامل: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [3‎.5.100.0]
   5‎/54 MB
   1‎392/07/09
 • BIOS‏(+2)‏
  • نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   F20
   3‎/65 MB
   1‎392/12/29
   1. Support Xeon E5 series CPU
   F16
   3‎/65 MB
   1‎392/06/14
   1. Support IVB-E CPU
   (Note) Please update @BIOS to ver.2.33 and be sure to reflash this BIOS through @BIOS ver2.33.
   (Note) To Support IVB-E CPU, the Intel driver must be updated in advanced.
   (Note) 3D BIOS will be no longer support after updating this BIOS.
  • توضیحات
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   GIGABYTE Smart Switch

   سیستم عامل: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   B14.0916.1
   9‎/19 MB
   1‎393/09/04
   @BIOS
   ‏(Note)‏ Support Intel X79 chipset motherboards.


   سیستم عامل: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   2‎.33
   5‎/17 MB
   1‎391/06/22
   Smart Recovery2
   ‏(Note)‏ Support Intel X79 chipset motherboards.


   سیستم عامل: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.0913.1
   5‎2/81 MB
   1‎391/06/21
   Easy Tune6
   ‏(Note)‏ Support Intel X79 chipset motherboards.
   ‏(Note)‏ Please remove current/ earlier version of EasyTune6 and GWUM Tools before install this.


   سیستم عامل: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.0924.2
   5‎8/55 MB
   1‎391/06/20
   DMI Viewer
   ‏(Note)‏ Support Intel X79 chipset motherboards.


   سیستم عامل: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.0314.1
   3‎/46 MB
   1‎391/06/20
   Facewizard
   ‏(Note)‏ Support Intel X79 chipset motherboards.


   سیستم عامل: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.0904.1
   3‎/89 MB
   1‎391/06/20
   Q-Share
   ‏(Note)‏ Support Intel X79 chipset motherboards.


   سیستم عامل: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   1‎.2
   3‎/79 MB
   1‎391/05/20
   Update Manager
   ‏(Note)‏ Support Intel X79 chipset motherboards.


   سیستم عامل: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1113.1
   3‎/82 MB
   1‎391/05/20
   3‎TB+ Unlock
   ‏(Note)‏ Support Intel X79 chipset motherboards.


   سیستم عامل: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B11.0919.1
   6‎/78 MB
   1‎391/05/20
 • لیست پشتیبانی
 • لیست پشتیبانی‏(+1)‏
  • نام فایل
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   لیست پشتیبانی حافظه
   0‎/03 MB
   1‎390/12/05
 • دفترچه
 • دفترچه‏(+7)‏
  • زبان
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   Traditional Chinese
   1‎001
   4‎0/92 MB
   1‎393/10/23
   English
   1‎001
   3‎1/44 MB
   1‎393/10/23
   Simplified Chinese
   1‎001
   3‎2/45 MB
   1‎393/10/23
   Japanese
   1‎001
   3‎1/67 MB
   1‎393/10/23
   Korean
   1‎001
   4‎7/54 MB
   1‎393/10/23
   Arabic, English, Indonesian, Japanese, Korean, Simplified Chinese, Thai, Traditional Chinese, Vietnamese
   1‎2/15 MB
   1‎391/05/15
   Installation Guidebook
   Czech, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish
   1‎8/60 MB
   1‎391/05/15
   Installation Guidebook
 • Accessory Lists
پردازنده های پشتیبانی شده
پرسش و پاسخ
Driver / Software / OS